skip to Main Content
Revidert Arbeidsgiver

Verify Sertifisering sine revisorer er godkjent av NHO til å utføre RA revisjoner av bemanningsforetak.

Fra 1. januar 2017 må alle bemanningsselskaper som er medlem av NHO være sertifisert som revidert arbeidsgiver (RA- Bedrift) av en ekstern revisor godkjent av NHO.

En bemanningsbedrift som har oppnådd RA-bevis, er en bedrift som er blitt revidert
på lovligheten av sentrale rutiner og arbeidsgiverpraksis.

Målet for bemanningsbedriften er å være en best mulig arbeidsgiver og derigjennom være en kvalitetsleverandør av personell til sine kunder.

En revidert arbeidsgiver er en bemanningsbedrift som er medlem i NHO Service og som har underlagt seg ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver.

Revidert Arbeidsgiver dokumenterer bemanningsbedriftens profesjonalitet som arbeidsgiver. Revisjonen skjer hvert andre år

Hvordan bli Revidert Arbeidsgiver
For å kunne bli Revidert Arbeidsgiver må bemanningsbedriften være medlem i NHO Service, være registrert hos Arbeidstilsynet og være organisert som et norsk aksjeselskap.

Ekstern revisor gjør jevnlige revisjoner av bemanningsbedriftens forpliktelser som
arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven.
Virksomhetens rutiner blir gjennomgått og det foretas stikkprøver på utvalgte områder som er uavhengige av den revidertes preferanser.
De avvik som måtte finnes vil måtte bli rettet opp innen en frist for at bedriften skal kunne beholde sin status som Revidert Arbeidsgiver.
Revisjonen utføres av selskap eller person som er pålagt profesjonsansvar om taushetsplikt og har tilstrekkelig kompetanse til å utføre kontrollen. Revisor må klareres av NHO Service.
Revidert Arbeidsgiver har rett til å benytte RA-logoen.

Ta kontakt for å få pristilbud på sertifiseringstjenester