skip to Main Content
Politikk for suspensjon, tilbaketrekning og innsvevring

Verify Sertifisering forholder seg konsekvent til internasjonale standarder og regelverk i forhold til suspensjon, tilbaketrekning og innsnevring av sertifikater.  Denne politikken og tilhørende rutiner skal bidra til å sikre vår profesjonalitet og objektivitet i behandling av slike saker.
Verify Sertifisering forbeholder seg med dette retten til å suspendere eller innsnevre omfanget av en klients sertifisering dersom:

  • Klientens sertifiserte styringssystem til stadighet i alvorlig grad mislykkes i å oppfylle sertifiseringskrav, inkludert krav til virkningen av styringssystemet.
  • Den sertifiserte klienten ikke tillater at overvåkingen og/eller re-sertifiseringsrevisjoner utføres med den påkrevde hyppigheten, eller
  • Den sertifiserte klienten frivillig har bedt om suspensjon

hvis sertifikatinnehaveren bevisst misbruker sertifikatet, ikke oppfyller gjeldende standard krav, eller ikke etterkommer sertifiseringsorganets pålegg om korrigerende tiltak kan dette også føre til tilbaketrekking av sertifikat.

All informasjon omkring beslutning om suspensjon, inndragning eller innsnevring av et sertifikat vil i henhold til krav fra nevnte standard være tilgjengelig på forespørsel hos Verify Sertifisering.